آپدیت اینستای بکی폼잡는 찬열이 1탄
ترجمه : فرم گیری چانیول مرحله 1
폼잡는 찬열이 2탄
ترجمه : فرم گیری چانیول مرحله 2폼잡는 찬열이의 최후...
ترجمه : پایان فرم گیری چانیول

XD بکی ... چانی ... !
ما شما رو نداشته باشیم باید به دیوونه بازی های کی بخندیم ؟! XD