ورژن کره ای

×کیفیت 480× حجم 24.2MB
×کیفیت 720× حجم 44.8MB
×کیفیت 1080× حجم 96.2MB
×منبع : http://kmuzic.blog.ir×

ورژن چینی

×کیفیت 720× حجم 43.5MB

×منبع : http://realexolplanet.ir×