دانلود تیزر های آلبوم ژاپنی اکسو COUNTDOWN ==» کلیک


https://www.uplooder.net/img/image/42/a002e157c13592f49708adb4b817c821/EXO.jpg


اولین  دبیوت ژاپنی اکسو در نوامبر 2015 با سینگل 'Love Me Right ~romantic universe~' بود اما اینبار قرار است اکسو یک آلبوم کامل ژاپنی منتشر کند !

طبق آنچه که در سایت رسمی ژاپنی اکسو (کلیک) اعلام شده ، انتظار میرود که اکسو 24 ژانویه 2018 آلبوم ژاپنی خود را منتشر کند. 

https://www.uplooder.net/img/image/89/b22ec6bdd3ed021ac3043033d352fcd1/EXO-1509791418-20171104-exo.jpg